Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje  a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Zadosťučinenie je potrebné učiniť, lebo svojim hriechom môže človek ublížiť, preto je potrebné škodu napraviť, napríklad vrátiť ukradnutú vec, ospravedlniť sa za urážky a podobne. Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

Kto vysluhuje sviatosť pokánia

Kňaz udelí veriacemu pri svätej spovedi rozhrešenie, ktoré ho oslobodí od hriechu. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy: Biblia Jn 23 „Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.“. Preto aj kňazi majú na základe posvätnej vysviacky moc odpúšťať hriechy.

Účinky sviatosti pokánia

 1. Odpustenie hriechov
 2. Odpustenie večného trestu
 3. Uvedenie do stavu Božej milosti – milosť posväcujúca
 4. Zmierenie s Bohom  a Cirkvou
 5. Pokoj v duši, a spokojnosť vo svedomí

Odpustky

Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479 (online: http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=2030).

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“

V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

Ak v momente smrti nebudeme mať všetky časné tresty odpustené, budeme si ich musieť odtrpieť v Očistci. Očistec je skvelým príkladom milosrdenstva Božieho – dáva nám možnosť napraviť škodu, ktorú sme spáchali hriechom i po smrti.

Príklad vhodný i pre deti: Predstavme si deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili.

Podobne sa to deje aj s hriechom, ktorý človek spácha. Vinu nám Boh odpustí vo sviatosti zmierenia, ale to, čo sme hriechom spôsobili, musíme nahradiť. Nahrádzame to modlitbou a pokáním, často rôznymi utrpeniami. Ak toto vynahradenie nie je dostatočné tu na zemi, musíme tieto škody spôsobené hriechom vynahradiť v očistci, aby sme sa mohli dostať do neba. Boh, Cirkev však ponúka prostriedok, pomoc cez odpustky, kedy nám tieto škody môžu byť odpustené (jednoducho, ak by pani suseda odpustila deťom aj to, aby jej okno museli zaskliť a ona by si to dala urobiť na svoje vlastné náklady).

Logicky by sme povedali, že s tým zasklením je to skutočne spravodlivé, pretože deti okno rozbili. Tak isto aj v nadprirodzenom svete alebo povedzme svete duchovnom, ktorý nevidíme telesnými očami, existuje táto spravodlivosť, pretože hriech spôsobuje škodu, ktorú nevidíme, ale ju môžeme cítiť (cítime to vo svedomí, nepokoji, smútku, nevraživosti atď.).

Nepomýlme si však spoveď – sviatosť zmierenia, kde nám Boh odpustí vinu, ktorá sa týka večných trestov (ak by sme zomreli v neoľutovanom ťažkom hriechu, museli by sme dostať rozsudok večného zatratenia, teda peklo) a odpustky, kde nám Boh odpúšťa škody za hriechy (teda to, čo by sme mali nahradiť za naše hriechy tu na zemi alebo v očistci). Inak povedané, jedna vec je to, že pani suseda deťom odpustí a nebude sa na nich hnevať a prijíme ich do svojh domu (to činí Boh vo sv. spovedi) a druhá vec je to ak pani suseda deťom odpustí aj zasklenie (to činí Boh prostredníctvom odpustkov.)

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

• vzbudiť si úmysel získať odpustky
• pristúpiť k sviatosti zmierenia
• vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
• prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
• pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
• vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Aké sú druhy odpustkov?

Úplné a čiastočné.

Úplné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie všetkých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za svoj život urobili.
Čiastočné odpustky znamenajú, že sa jedná o odpustenie niektorých škôd, ktoré sme svojimi hriechmi za svoj život urobili. Čiastočné odpustky môže získať veriaci sám, napr. pri modlitbe posvätného ruženca. Závisí to však na našej duchovnej disponovanosti, teda čistote a ochote nášho srdca. Jedna z podmienok na získanie odpustkov je vyhýbať sa aj najmenšiemu hriechu. Boh však vo svojej láske pozerá na ochotu nášho srdca a aj keď máme problémy, pomáha nám ak vidí úprimnú snahu. Preto, ak sa posnažíme, môžeme sa s dôverou spoľahnúť a dôverovať jeho láske a odpustenie týchto škôd za hriechy získať.

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku (alebo v súčasnosti v rámci Roku sv. Pavla), na púti a podobne.

Pravidelné možnosti získania odpustkov – zjednodušené:

 • Deň Určený skutok
 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
 • Každý piatok v pôste Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
 • Zelený štvrtok Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Veľký piatok Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
 • Veľkonočná vigília (vzkriesenie) Obnovenie krstných sľubov
 • Zoslanie Ducha Svätého Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Účasť na verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu
 • Porciunkula – 2. augusta Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha) – viac informácíí a čo to znamená tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110802012
 • Každý deň v októbri Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
 • 1.-8. novembra – len pre duše v očistci Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 • 2. novembra – len pre duše v očistci Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 • Nedeľa Krista Kráľa Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 • 31. decembra Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

Pravidelné možnosti získania odpustkov – rozšírené:

A. Každý deň

1) kto sa pomodlí štvrtinu celého ruženca (napr. celý ruženec svetla) a rozjímao tajomstvách v rodine, v komunite alebo v kostole
2) kto sa pomodlí ruženec so Svätým Otcom pri priamom prenose rozhlasom alebo televíziou
3) kto si vykoná poklonu/adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou aspoň pol hodiny
4) kto absolvuje krížovú cestu
5) kto aspoň pol hodiny číta alebo počúva Sväté písmo
6) kto sa modlí hymnus Akatist alebo ofícium Paraklis (mariánska pobožnosť) v kostole, kaplnke či rehoľnej komunite
7) kto sa zúčastní nábožnej púte do Ríma a navštívi aspoň jednu zo štyroch hlavných bazilík

B. Pri zvláštnych situáciách
 • 1. 1. : na verejnej pobožnosti modlitbou hymnu k Duchu Svätému
 • 18. 1. – 25. 1.: na pobožnosti za jednotu kresťanov
 • Pôstne obdobie:
  a) denne počas krížovej cesty
  b) chorí denne štvrťhodinou čítania a rozjímania o umučení a smrti Pána Ježiša
  c) každý piatok modlitbou po svätom prijímaní: Dobrý a preláskavý Ježišu pred krížom
  d) na štáciovej svätej omši: pri hrobe svätých alebo vo svätyniach
 • Zelený štvrtok: hymnus Ctime túto Sviatosť slávnu- Tantum ergo
 • Veľký piatok: pri poklone a uctení si Sv. Kríža alebo nábožným sledovaním prenosu krížovej cesty vedenej Najvyšším veľkňazom prostredníctvom televízie či rozhlasu – sv. prijímanie môže byť aj deň pred
 • Veľkonočná vigília: pri obnove krstných sľubov Veľká noc: požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu) od Svätého Otca pri priamom sledovaní rozhlasového alebo televízneho prenosu
 • Druhá veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva
 • Slávnosť Turíc: hymnus k Duchu Svätému Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: vo štvrtok alebo v nedeľu pri nábožnej účasti na procesii s hymnom Ctime túto Sviatosť slávnu- Tantum ergo
 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: hymnus Najmilší Ježišu pri verejnej pobožnosti
 • 29. 6.: uctením si posvätného predmetu (kríž, ruženec, škapuliar alebo medaila) požehnaného Svätým Otcom alebo biskupom, veriaci však musí pripojiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 • 2. 8.: Porciunkuly: iba vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch
 • 1. do 8. 11.: každý deň iba pre duše v očistci návštevou cintorína a nábožnou modlitbou
 • 2. 11.: spomienka na všetkých verných zosnulých: pri návšteve kostola, kaplnky – modlitbou Oťče náš a Verím v Boha, od 12. ej h na Sviatok všetkých svätých až do polnoci
 • 2. 11. 3. až 8. 11.: iba na cintoríne modlitbou pri hrobe alebo pri kríži Slávnosť Krista Kráľa: pri verejnej zasväcujúcej modlitbe Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia Vianoce: požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu) od Svätého Otca
 • 31. 12.: na ďakovnej pobožnosti: hymnus Teba, Bože, chválime
C. Pri osobných situáciách

1) vo výročný deň krstu
2) dieťa a zúčastnení na prvom svätom prijímaní
3) na Svetovom dni mládeže a Svetových dňoch za rozlišovanie povolania
4) na ľudových misiách pri záverečnom požehnaní
5) ten, kto sa zúčastni na aspoň na trojdňových duchovných cvičeniach
6) členovia rodiny v deň prvého zasvätenia Božskému Srdcu alebo Svätej rodine
7) kňazi a veriaci prítomní na primičnej svätej omši (prvá sv. omša novokňaza)
8) kňazi a veriaci pri 25., 50., 60. a 70. výročí vysviacky
9) biskup, kňazi a veriaci pri slávení 25., 40. a 50. výročia biskupského vysviacky
10) pri procesii na skončení Eucharistického kongresu
11) pri návšteve kostola, kde prebieha diecézna synoda
12) pri pastoračnej vizitácii, keď predsedá biskup
13) pri návšteve baziliky (Bardejov, Kežmarok, Levoča, Ľutina, Hrad Nitra, Rajecká Lesná, Staré Hory, Šaštín)

a) 29. 6. – sviatok Petra a Pavla
b) na výročný deň titulu chrámu
c) na výročný deň posviacky chrámu
d) 2. 8. – Porciunkuly
e) raz v roku v deň, ktorý si každý veriaci slobodne vyberie

14) pri návšteve katedrály alebo konkatedrály 
a) 29. 6.
b) v deň liturgického slávenia titulu kostola
c) vo výročný deň posviacky
d) na sviatok katedry sv. Petra – 22. 2.
e) na výročný deň posviacky Lateránskej baziliky – 9. 11.
f) 2. 8. – Porciunkuly

15) na púti do svätyne
a) vo výročný deň udelenia titulu chrámu
b) vo výročný deň posviacky
c) raz v roku v deň, ktorý si každý veriaci slobodne vyberie
d) vždy znova so skupinou pútnikov

16) vo farskom kostole 
a) na sviatok titulu farského kostola
b) vo výročný deň posviacky farského kostola (hody)
c) 2. 8. – Porciunkuly

17) na výročný deň posviacky kostola alebo oltára
18) pri spomienke slávenej v kostole alebo kaplnke inštitútu zasväteného života v deň, keď sa slávi sviatok ich zakladateľa
19) pri apoštolskom požehnaní pri zomierajúcich s krížom alebo obrazom Ukrižovaného
20) veriaci pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých v nebezpečenstve smrti – môže ich získať aj ten veriaci, ktorý ich už raz v ten deň získal

D. V Bratstvách

1) členovia Zbožného spolku prechodu sv. Jozefa do večnosti na pomoc umierajúcim (od OFM Cap):

a) v deň zápisu alebo v oktáve (8 dní)
b) kto slúži sv. omšu za umierajúceho
c) kto sa za neho na nej zúčastní
d) v hodine smrti
e) 19. marca

2) členovia Škapuliarskeho Bratstva Panny Márie z hory Karmel (od OCD):


a) v deň vstupu (môže každý, kto je pokrstený katolík)
b) 16. 5.: na sviatok bl. Šimona Stocka, OCD
c) 16. 7.: na sviatok Panny Márie Karmelskej
d) 20. 7.: na sviatok sv. proroka Eliáša
e) 1. 10.: na sviatok sv. Terézie z Lisieux, OCD
f) 15. 10.: na sviatok sv. Terézie z Avily, OCD
g) 14. 11.: na sviatok všetkých karmelitánskych svätých
h) 14. 12.: na sviatok sv. Jána z Kríža, OCD

3) členovia bratstva ruženca… (od OP)

 

(zdroj info o odpustkoch: http://www.knazi.sk/liturgia/odpustky/ a http://www.farastupava.sk/?q=node/80  )