Vo farnosti Močenok pôsobili významné osobnosti náboženského a národného života. Vyznačené roky udávajú obdobie pôsobenia v našej farnosti.

Správcovia farnosti

nar. 08.05.1977 v Topoľčanoch, vysvätený 14.06.2003 v Nitre, v rokoch 2003 – 2006 kaplán v Rajeckých Tepliciach, 2006 – 2008 kaplán v Skalité, v roku 2008 kaplán Horné Lefantovce, v tom istom roku sa stal správcom farnosti Horné Lefantovce, v roku 2008 získal ThLic. na Pápežskej teologickej akadémii v Krakowe a stal sa asistentom na Teologickom inštitúte v Nitre, v roku 2013 získal ThDr. a PhD. na CMBF UK v Bratislave. Od 01.07.2015 je farárom farnosti Močenok.

nar. 29. 9. 1964 v Žiline, vysvätený 19. 6. 1999, kaplán Bytča, 2000 dočasný správca farnosti Trenčín – Orechové, 2001 kaplán Trenčín – Orechové, od roku 2001 správca farnosti Močenok. v roku 2001 bol menovaný za správcu farnosti Močenok, od roku 2010 do 2015 farárom vo farnosti Močenok – Od 1. júla 2015 bol menovaný vicerektorom – ekonómom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

nar. 25. 2. 1963 v Žiline, vysvätený 17. 6. 1990, 1990 – 1992 kaplán Ilava, 1991 – 1992 dočasný správca Horná Poruba, 1992 kaplán Papradno a kaplán Horné Kočkovce, 1993 správca farnosti Papradno, 1997 správca farnosti Močenok. V rokoch 2001 – 2009 pôsobil ako misionár na Ukrajine, od roku 2009 je farár v Kalnej nad Hronom.

nar. 11. 4. 1964 v Považskej Bystrici, vysvätený 19. 6. 1988, kaplán Trenčianska Teplá, 1988 – 1990 základná vojenská služba, 1990 kaplán Žilina – Najsvätejšia Trojica, Bánovce nad Bebravou, Turzovka, 1991 – 1996 na štúdiách v Ríme, 1996 Lateránska univerzita v Ríme – doktorát z teológie (ThDr.), 1996 – 1997 správca farnosti Močenok, vyučujúci na Teologickom inštitúte Nitra, 1997 riaditeľ Biskupského úradu Nitra, 1997 – 2008 správca farnosti Horné Lefantovce. V roku 2000 bol menovaný monsignorom a v roku 2001 dekanom. V rokoch 2009 – 2013 riaditeľ Biskupského úradu v Žiline, r. 2013 – študijný pobyt na univerzite v Londýne, r. 2014 – administrátor farnosti Lazy pod Makytou, od roku 2015 pôsobí v diecéze Casale Monferrato v Taliansku

nar. 13. 8. 1967 v Žiline, vysvätený 1991, 1991 – 1993 Papežská Gregoriánska univerzita Rím – licenciát z cirkevného práva, 1993 – 1994 direktor postulantátu SVD a vyučujúci na Teologickom inštitúte v Nitre, 1994 – 1996 správca farnosti Močenok, 1997 – 1998 práca v misiách Papua New Guinea (PNG) – asistent farára farnosť Kuli, 1998 – 2002 farár vo farnosti Minj a súdny vikár cirkevného súdu arcidiecézy Mount Hagen PNG, 2004 profesor na Univerzite sv. Pavla – Teologická fakulta Ottawa Kanada, 2005 sudca regionálneho apelačného cirkevného súdu Mount Hagen PNG, 2005 – 2007 dekan štúdií v seminári Dobrého Pastiera Fatima PNG, 2006 – 2009 člen Divine Word University rady Madang PNG, 2008 – 2010 viceprovinciál SVD PNG provincie Mount Hagen, 2008 rektor seminára Dobrého pastiera Fatima PNG. v súčasnosti generálny prokurátor SVD v Ríme

nar. 16. 2. 1964 vo Valaskej Belej, vysvätený 17. 6. 1990, 1990 – 1992 kaplán Močenok, 1992 – 1994 správca farnosti Močenok, špirituál v noviciáte spoločnosti , štúdiá v USA, v súčasnosti provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku.

narodil sa 28. 9. 1957 v Divine, vysvätený 12. 6. 1983, kaplán Bánovce nad Bebravou, 1990 – 1992 správca farnosti Močenok, rektor Misijného domu Nitra – Kalvária, provinciál Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, misionár na Filipínach, v súčasnosti správca farnosti Nitra – Kalvária.

narodený 9. 11. 1958 v Nitre, vysvätený 12. 6. 1983 za nitriansku diecézu, V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej. V roku 1990 správca farnosti Močenok, od roku 1991 na štúdiách cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme – špecializácia Novovek. Neskôr bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, potom rok prefektom školastikov v Bratislave. Súčasne učil cirkevné dejiny na Aloisiane – Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite. Od 1. augusta 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej a od 1. septembra 1998 bol prodekanom Teologickej fakulty. 1. novembra 2003 sa stal dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

narodený 23. 1. 1955 v Žiranoch, vysvätený 15. 6. 1986, 1986 kaplán Močenok, 1988 kaplán Žilina, 1989 kaplán Močenok, 1989 správca kostola Nitra – Kalvária, 1989 dočasný správca farnosti Dražovce, 1990 dočasný správca farnosti Močenok, 1990 správca farnosti Dražovce a od roku 1990 správca farnosti Pohranice až po súčasnosť. V roku 2000 bol menovaný dekanom.

narodený v Nadliciach 18. 5. 1925, vysvätený 17. 5. 1959. Od roku 1969 kaplánom v Močenku a od roku 1973 správca fary a dekan v Močenku. Počas jeho pôsobenia farnosť zaznamenala náboženský rozkvet. Venoval sa mládeži, rekonštruoval sakrálne pamiatky. Zomrel 23. 1. 1990 v Močenku.

narodený 5. 10. 1890 v Podolínci, vysvätený 29. 1. 1914, kaplán v Rosine, 1915 kaplán v Považskom Podhradí, 1917 kaplán v Lietave, správca fary v Považskom Podhradí, 1818 kaplán v Drietome. 1921 farár v Hornej Porube, 1927 farár v Krásne nad Kysucou, 1938 dekan čadčianskeho dekanátu, 1947 farár v Močenku, od roku 1960 na odpočinku v Trenčíne. Zomrel v Trenčíne v roku 1979.

kanonik, dočasný správca farnosti v roku 1960.

narodený 1. 2. 1918 v Kolíňanoch, vysvätený 27. 6. 1943. Bol kaplánom v Močenku, v Malej Hradnej, 1944 v Domaniži, 1945 v Močenku, 1947 v Štiavniku, 1949 v Považskej Bystrici, 1951 v Skalke nad Váhom, 1954 správca fary v Podhoranoch pri Nitre, od 1960 bol správcom farnosti v Močenku, potom dekan – farár v Branči do roku 2000. Neskôr na odpočinku v Trnave, v súčasnosti na odpočinku v Cíferi.

narodený v roku 1866 v Horných Vesteniciach, vysvätený v roku 1888, od roku 1816 bol opátom. Zomrel 2. 9. 1946 v Močenku.

narodil sa v Žiline v roku 1854, vysvätený v roku 1879, profesor náboženstva, titulárny opát sv. Henrika, prelát, generálny vikár, veľprepošt, zomrel 85 ročný 30. 4. 1939 v Nitre.

Správcovia farnosti pred rokom 1900

Ján 1332 – 1337 – prvý po mene známy farár v Močenku, spomínaný v zozname pápežských desiatkov: „Johannes sacerdos ecclesie Sancti Clemantis de Machouek.“

Ján Bertalan 1673 – 1675 – od roku 1676 bol nitrianskym farárom, neskôr bol kanonikom. V Nitre pôsobil do roku 1681.

Matúš Serédi 1677 – 1687 – bližšie údaje nie sú známe. Prvý raz krstil v Močenku 18. 5. 1677.

František Čongrádi 1687 – 1689 – farár v Močenku, od roku 1691 prešiel za farára do Nitry, kde ho uviedol 27. mája kanonik Žigmund Söréni. Po troch rokoch sa stal horlivým členom nitrianskej kapituly a hradňanským archidiakonom. V Hornom meste vlastnil dom, mal role a na Zobore vinicu, ktorú v záveti odkázal kostolu na Kalvárii s podmienkou, aby dôchodky slúžili na plat duchovnému, kantorovi a kostolníkovi. Zomrel 27. 7. 1706.

Štefan Urbanovič 1689 – 1701 – inštalovaný v Močenku 14. 1. 1689. Prvýkrát krstil 16. 1. 1689.

František Hajnovič 1701 – 1705 – nar. 1673 v Solčanoch, teológiu študoval na Pázmáneu vo Viedni, vysvätený bol v roku 1696. V roku 1697 pôsobil ako farár v Kochanoviciach, r. 1701 v Močenku, r. 1705 už farár v Žiari nad Hronom. Počas Rákociho povstania ho kuruci uvrhli do väzenia. V roku 1709 dal postaviť z milodarom, ale tiež vlastným nákladom kaplnku Panny Márie na Skalke pri Trenčíne. V roku 1711 sa stal nitrianskym kanonikom a krátko potom titulárnym prepoštom sv. Ladislava. Zomrel 16. 1. 1731. Nitrianskej kapitule odkázal 2050 zl. Na sväté omše nitrianskej dolnomestskej fare 100 zl., kolégiu piaristov v Nitre 800 zl. Kostolu v Solčanoch daroval organ a založil tiež základinu pre farára a riaditeľa školy v Chynoranoch 200 zl.

Štefan Barši – 1705 – 1706 – pravdepodobne.

Adam Jozef Detrich 1706 – 1711 – narodil sa v roku 1680, šesť rokov pôsobil v Močenku. Zomrel ako nitriansky farár 21. 4. 1717 a svojej poslednej fare odkázal na omše základinu 200 zl.

František Sent-Miháli 1711 – 1717 – narodil sa v Nitre, študoval v Trnave, štúdiá ukončil v roku 1700 s vyznamenaním. Od roku 1904 bol farárom v Branči, odtiaľ po štyroch rokoch prešiel do Podhorian a v roku 1711 sa stáva farárom v Močenku. Poslednou jeho farou bola Nitra – Dolné mesto. Zomrel pomerne mladý v roku 1717.

Ján Kmoško 1717 – 1746 – podľa údajov kanonickej vizitácie pôsobil v Močenku 15 rokov, ovládal slovenčinu, maďarčinu a latinčinu.

Juraj Lackovič 1746 – 1758 – narodil sa v Borovciach v roku 1714, študoval v Nitre, tu bol vysvätený na kňaza a pôsobil ako kaplán v katedrále. V roku 1746 ho menovali za farára do Močenku, kde dal zo zbierok svojich veriacich rozšíriť a obnoviť kaplnku sv. Kríža. V roku 1758 prešiel na faru do Nitry a o niekoľko mesiacov sa stáva kanonikom.

Jozef Ladislav Bezrovič 1758 – 1766 – do Močenku prišiel zo Salakúzov – Podhorian, kde bol farárom 12 rokov a 4 mesiace. V Močenku ho uviedol jeho predchodca, Juraj Lackovič, vtedy už nitriansky farár.

Alexander Lülej 1766 – 1774 – narodil sa v Lule, okr. Levice, bol zemianskeho pôvodu. Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, v roku 1754 nastúpil ako kaplán v Trenčíne, v roku 1756 sa stal farárom v Horných Kočkovciach, v roku 1759 farárom v Podskalí, odtiaľ prešiel do Močenku. Podľa kanonickej vizitácie močenskej fary mal pri príchode do Močenku 37 rokov, hovoril slovensky a maďarsky. Začiatkom roku 1774 bol menovaný za čestného a neskôr za sídelného kanonika. Neskôr ho poverili správou nitrianskeho seminára. Tu zomrel ako kanonik – kantor v roku 1814 vo veku 86 rokov. Nitrianskej kapitule odkázal 2400 zl. ako omšovú základinu; pre oltár Panny Márie v katedrále zanechal striebornú lampu a svietniky.

František Lehocký 1774 – 1783 – v Močenku pôsobil od júna 1774 a tu zomrel v roku 1783 ako 35 ročný. Jeho hrob sa našiel pri prestavbe farského kostola v roku 1926.

Pavol Beničát, farárom bol v rokoch 1783 – 1789 – zároveň pôsobil ako profesor v nitrianskom seminári až do svojej smrti v roku 1789.

Alexander Alagovič 1789 – 1791 – narodil sa v Malženiciach, študoval v Nitre filozofiu, teológiu v Bratislave a Budíne, kde získal v roku 1784 doktorát z posvätnej teológie. Pôsobí ako študijný prefekt v bratislavskom seminári, od roku 1787 ako tajomník biskupa Františka Fuchsa. Od roku 1789 je farárom v Močenku. Jeho prvou úlohou bolo doplniť chýbajúce záznamy v matrikách, ktoré boli dosť zanedbané. Od roku 1792 bol čestným kanonikom a rektorom nitrianskeho seminára, v roku 1796 prešiel do ostrihomskej diecézy a stal sa farárom v Galante, kde vystavil veľkolepý kostol. Od roku 1807 býval v Bratislave, v roku 1808 sa stáva ostrihomským kanonikom, v roku 1809 sa stáva rektorom ústredného seminára v Pešti, v roku 1810 je zvolený za bosnianskeho biskupa v roku 1829 za záhrebského biskupa. Zomrel v roku 1837.

Štefan Haško – 1791 – 1821 – narodil sa v roku 1746 v Nitre. Študoval v Nitre a v Trnave, vysvätený bol v roku 1774. Pôsobil ako nitriansky kaplán, potom ako farár v Pohraniciach, neskôr v Podhoranoch a v Branči. Od roku 1791 pôsobil v Močenku. Zomrel v roku 1831 v Solčanoch.

František Hubáček – 1. 3. 1821 – 30. 3. 1844 – narodil sa 1. 9. 1791 v Nitre, vysvätený na kňaza bol v roku 1814.

František Illing – 6. 5. 1844 – 23. 10. 1849 – do Močenku prišiel z farnosti Chynorany. Narodil sa v Nových Zámkoch 29. 4. 1786, zomrel v Močenku vo veku 63 rokov, pohrebné obrady vykonal kanonik Andrej Mesároš.

Jozef Ščasný 27. 5. 1850 – 1. 9. 1868 – narodil sa v Borskom Petre, študoval na gymnáziu v Ostrihome, filozofiu v Nitre, teológiu v Pešti. Po vysviacke 15. 4. 1836 pôsobil v Drietome, potom v Chynoranoch a v Uhrovci. Od roku 1842 pôsobil vo farnosti Nitra – Dolné mesto a od roku 1847 bol farárom v Dražovciach. Biskup Imrich Paluďai ho ustanovil za správcu farnosti Močenok. Časť svojej vzácnej knižnice daroval ešte za svojho života Diecéznej knižnici v Nitre. V záveti zanechal v prospech prestárlych kňazov základinu 24 tisíc zlatých. Významne sa zaslúžil o vybudovanie Kalvárie v Močenku.

Jozef Tzukan – 19. 9. 1868 – 16. 5. 1877 – narodil sa v roku 1822, vysvätený bol v roku 1845, v roku 1864 bol farárom v Jasenici, potom prešiel za farára do Močenku. Zomrel v Močenku.

Jozef Bobok – 17. 5. 1877 – 18. 8. 1896 – narodil sa v roku 1837, vysvätený bol v roku 1859, profesor na biskupskom gymnáziu v Nitre, opát, kanonik, rektor nitrianskeho seminára a správca ústavu prestárlych kňazov. Zomrel 22. augusta 1906 vo veku 70 rokov.

Jozef Bobok ml. – 18. 8. 1896 – 30. 9. 1897